Długoterminowa opieka pielęgniarska

To opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu.

  • Ul. Zamieniecka 73 tel. 22-610-45-05 i 22-610-72-52
  • Ul. Chrzanowskiego 8A tel. 22-590-57-80
  • Ul. Żegańska 46A 22-815-20-07
  • Ośrodek Hospicjum Domowego ul. Botaniczna 68 A tel. 22 350-73-76 i do pielęgniarki naczelnej p. Danuta Cerbst 796-660-821

Pacjenci objęci tą opieką nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego i z różnych względów nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej. Z uwagi na istniejące problemy zdrowotne wymagają jednak systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy i niepełnosprawni, niezdolni do samoopieki, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 pkt.
Podstawą objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest:

  • wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych,
  • zgoda pacjenta wyrażona na piśmie,
  • kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką długoterminową domową.

Pielęgniarka opieki długoterminowej zobowiązana jest do współpracy i informowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej, do których pacjent złożył deklaracje wyboru, o rozpoczęciu i zakończeniu udzielania świadczeń. Pielęgniarka informuje również o istotnych zmianach w stanie zdrowia pacjenta, w tym skutkujących brakiem kryteriów zakwalifikowania pacjenta do pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

WAŻNE:

  • pielęgniarka opieki długoterminowej działa na obszarze o promieniu średnio do 30 km,
  • pielęgniarka opieki długoterminowej nie może udzielać świadczeń chorym objętym opieką przez hospicjum domowe, przez inne stacjonarne placówki opieki długoterminowej oraz chorym w ostrej fazie choroby psychicznej.

Czas objęcia chorego opieką jest warunkowany stanem zdrowia pacjenta. Ocena zdrowia pacjenta odbywa się na koniec każdego miesiąca. W przypadku, gdy pacjent uzyskał więcej niż 40 punktów w skali Barthel, NFZ zaprzestaje finansowania usługi za kolejny miesiąc kalendarzowy.